ហេតុអ្វីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

ច្រើនទីតាំង

ពួកយើង​មាន​ព៌តមាន​អចលន​ទ្រព្យ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​តាម​ខេត្ត​សំរាប់​ផ្តល់ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការស្វែង​រក​របស់​លោក​អ្នក

លឿន និងងាយស្រួល

លោក​អ្នក​មិន​បាច់​បារម្មណ៍​ពីការរត់​ឯកសារ ទិញ​ លក់ ឬជួល ផ្សេងៗឡើយ ពួក​យើង​មាន​អ្នក​ជំនាញ​ធ្វើការ​ងារ​នេះយ៉ាង​រហ័ស​ទាន់ចិត្ត និង​មាន​តំលៃ​សមរម្យ

មានសុវត្ថភាព និងអាចទុកចិត្តបាន

លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​អារម្មណ៍ថា​មាន​សុវត្ថភាពក្នុងការ​ទិញលក់ ជា​មួយ​នឹង​ការចង​កុងត្រា និង​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថភាព​របស់យើងខ្ញុំ ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​នឹង​ច្បាប់រដ្ឋ

ភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំ

puthy55 kt neath2 roth2 heang3
ប្រធានក្រុមផ្នែកលក់
ប៉ក់ ពុទ្ធី
ទូរស័ព្ទ: 098 888 465
E: puthy.sales@oceandelight.co
មើលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ
ភ្នាក់ងារលក់
ឡុង គន្ធា
ទូរស័ព្ទ: 098 888 926
អ៊ីម៉ែល: kunthea.sales@oceandelight.co
មើលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ
ភ្នាក់ងារលក់
អូក ស្រីណែត
ទូរស័ព្ទ: 098 888 715
អ៊ីម៉ែល: neath.sales@oceandelight.co
មើលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ
ភ្នាក់ងារលក់
ហេង ស្រីរ័ត្ន
ទូរស័ព្ទ: 098 888 274
អ៊ីម៉ែល: sreyroth.sales@oceandelight.co
មើលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ
ភ្នាក់ងារលក់
បេ ហ្គិចហៀង
ទូរស័ព្ទ: 078 883 002
អ៊ីម៉ែល: heang.sales@oceandelight.co
មើលទ្រព្យរបស់ខ្ញុំ